Privacy statement

Inleiding

In het privacy statement van Keys Empowers You is uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en delen, hoe dat gebeurt, welk doel ermee wordt gediend en op basis van welke wetgeving beslissingen worden genomen. Ook staat in ons privacy statement beschreven welke rechten betrokkenen hebben.

Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld voor studenten, medewerkers en andere betrokkenen. Keys Empowers You geeft hiermee richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Kortom: Keys Empowers You vindt jouw privacy belangrijk. We leggen in ons privacy statement uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan de Academie voor Zelfstandigheid jou kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt Keys Empowers You persoonsgegevens?

Keys Empowers You verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. Keys Empowers You verwerkt persoonsgegevens van studenten, medewerkers en andere betrokkenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Keys Empowers You is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals dit voortvloeit uit de geldende wet- en regelgeving (Keys Empowers You wordt een verwerkingsverantwoordelijke genoemd).

Waarvoor verwerkt Keys Empowers You persoonsgegevens?

Keys Empowers You verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

• Overeenkomst

Keys Empowers You kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met jou gesloten overeenkomst moet uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan de overeenkomst voor jouw training, beroepsopleiding of jouw arbeidsovereenkomst.

• Relatie met jou aangaan en onderhouden

Als je bij ons een training of beroepsopleiding wilt volgen of op een andere manier bij ons betrokken wil zijn, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het aanmeldformulier voor een training/beroepsopleiding staan of gegevens met betrekking tot jouw sollicitatie.

• Nieuwe trainingen/beroepsopleidingen en diensten

We kunnen jouw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe training/beroepsopleiding of diensten of om beter op je wensen in te spelen.

• Wettelijke verplichtingen

Soms is Keys Empowers You wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen komen onder andere voort uit belastingwetten of Arbowet.

• Kwaliteitsverbetering

Keys Empowers You streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we jouw input nodig. Om deze input te kunnen ontvangen is het soms nodig om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een student- of medewerkerstevredenheidsonderzoek of een audit.

• Administratie

Keys Empowers You is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je een training/beroepsopleiding hebt afgenomen van Keys Empowers You.

Hoe gaat Keys Empowers You om met jouw persoonsgegevens?

Keys Empowers You bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen Keys Empowers You mogen medewerkers alleen jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden

Met wie deelt Keys Empowers You jouw persoonsgegevens?

Keys Empowers You werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders of het UWV. Soms is het voor Keys Empowers You noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. Keys Empowers You doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij jouw gegevens heeft gekregen. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten.

Ze mogen je gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Cookies

Onze website www.keysempowersyou.nl maakt gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Ga dan naar www.keysempowersyou.nl en ga naar cookie-instellingen.

Wat zijn jouw rechten?

Een student, medewerker of betrokkene heeft de volgende rechten:

1. Recht op informatie en inzage
Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen.

2. Recht op correctie/verwijdering
Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.

3. Recht op beperking
In sommige gevallen kun je Keys Empowers You vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.

4. Recht op bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door Keys Empowers You. De Keys Empowers You zal beoordelen of zij aan jouw bezwaar tegemoet kan komen.

5. Recht op overdraagbaarheid
Als je dat wilt dan kan Keys Empowers You de door jou aan Keys Empowers You verstrekte gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Waar kan ik terecht met een vraag of een verzoek?

Als je een vraag of verzoek hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Keys Empowers You, neem dan contact op met onze medewerkers via 06 – 41110035 of via info@keysempowersyou.nl.

Kan Keys Empowers You dit document wijzigen?

Keys Empowers You mag dit privacy statement wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.