Algemene voorwaarden
Keys Empowers You

Cursus

Met cursus wordt bedoeld alle cursussen, cursusdelen en workshops en andere vormen van opleiding aan professionals in de ruimste zin van het woord.

Toepasselijkheid

Indien u zorgt voor de inschrijving van een deelnemer anders dan uzelf, zoals de inschrijving van een werknemer, dan verplicht u zich jegens Keys Empowers You de algemene voorwaarden aan die deelnemer bekend te maken en op te leggen.

Inschrijven

Inschrijven kan via info@keysempowersyou.nl. Het aanmeldformulier vindt u op www.keysempowersyou.nl. U geeft in het aanmeldformulier aan voor welke workshop, op welke datum u met hoeveel personen (evt. namens welke organisatie) deel wilt nemen. U ontvangt van de contactpersoon van Keys Empowers You een bevestiging van aanmelding.

Bedenktijd en betaling

Uw bedenktijd over uw aanmelding gaat in op het moment dat het aanmeldformulier verzonden heeft en heeft een duur van 14 werkdagen. Annuleert u uw aanmelding binnen deze 14 werkdagen dan heeft u recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld.

U ontvangt een factuur met de benodigde gegevens om uw betaling te kunnen doen. U dient binnen 14 dagen na het aanmaken van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Binnen 14 dagen na betaling ontvangt u een betalingsbevestiging, waarmee uw inschrijving definitief is. Bij het uitblijven van een tijdige betaling wordt uw aanmelding automatisch geannuleerd. U krijgt hiervan bericht.

Prijzen

Over de vermelde prijzen wordt geen btw berekend. Veranderingen in btw-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen kunnen Keys Empowers You ertoe verplichten de prijzen aan te passen. Het verschil in prijs zal bij de consument in rekening gebracht worden. De genoemde prijzen hebben alleen betrekking op de cursus zelf. Per cursus wordt aangegeven welke materialen u eventueel zelf dient aan te schaffen.

Annuleren

Het annuleren van uw deelname kunt u schriftelijk of door middel van e-mail doen. Annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus met recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na annulering vindt terugbetaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen plaats. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus wordt de totale cursusprijs in rekening gebracht. Voor verschuiven naar een andere cursusdatum na inschrijving wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Verschuiven is vanaf 4 weken voor aanvang van de cursus niet meer mogelijk.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen. De oorspronkelijke deelnemer blijft in dit geval het cursusgeld verschuldigd. De vervanger dient wel aan de expliciete inschrijfvoorwaarden van de desbetreffende cursus te voldoen. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus worden uitgesteld of geannuleerd. U ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk bericht. Na annulering vindt terugbetaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen plaats. De deelnemer heeft geen recht op een (schade)vergoeding.

Uitval docent

In het geval van ziekte van een docent of andere overmacht zal Keys Empowers You al het mogelijke doen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal Keys Empowers You de deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en een nieuwe datum voor de cursus vaststellen. Indien de deelnemer naar aanleiding van deze omstandigheid besluit alsnog te annuleren, dan zal Keys Empowers You binnen 14 dagen het inschrijfgeld van de cursus crediteren. De deelnemer heeft geen recht op een (schade)vergoeding.

Uitval deelnemer na start cursus

In het geval van ziekte van een deelnemer of ander overmacht tijdens het volgen van de cursus stelt Keys Empowers You de deelnemer in staat de gemiste cursusdagen in te halen bij een volgende cursus.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de (les) materialen, modellen, technieken en instrumenten die Keys Empowers You bij de uitvoering van de cursus heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Keys Empowers You. De deelnemer zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Keys Empowers You. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van tevoren expliciete afspraken over zijn gemaakt, de cursusmaterialen die de deelnemer tijdens de uitvoering van de cursus heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of gebruik van derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding

Vertrouwelijkheid

Keys Empowers You zal de door de deelnemer verstrekte informatie en NAW-gegevens voorafgaand, tijdens en na de cursus vertrouwelijk behandelen. Keys Empowers You conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving

Bewijs van deelname

Uw aanwezigheid wordt geregistreerd op een door de trainer aangereikt formulier en door u bevestigd middels een handtekening. Iedere deelnemer krijgt een certificaat als bewijs van deelname met daarop de verworven kennis en vaardigheden.

Studiebelasting

De cursussen vereisen geen voorbereiding of leeswerk. Het benodigde materiaal wordt tijdens de cursus uitgedeeld. De duur van de cursus staat vermeld op de website van de academie.

Klachten

Keys Empowers You zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Keys Empowers You aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Natuurlijk wil Keys Empowers You dat u tevreden bent over de dienstverlening. Keys Empowers You zal er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dit binnen een termijn van twee weken na de cursus schriftelijk melden bij Keys Empowers You, Baarsveen 606, 3205 BV Spijkenisse. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen indien u duidelijk uw naam, adres, woonplaats en datum van schrijven vermeldt. Keys Empowers You streeft erna de klacht binnen een termijn van vier weken te hebben afgehandeld. 3 Algemene voorwaarden Keys Empowers You.

Mocht de afhandeling van de klacht langer in beslag nemen, dan zal de klager, binnen de termijn van de hierboven genoemde vier weken, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het tijdstip waarop er uitsluitsel over de klacht gegeven kan worden. Mocht u er met Keys Empowers You niet uit komen dan kunt u uw klacht doorsturen naar de onafhankelijke klachtencommissie voor een onafhankelijk en voor Keys Empowers You bindend oordeel. Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd en een jaar bewaard. De geldende klachtenprocedure vindt u op de website van Keys Empowers You.

Toepasselijk recht

Op alle door de academie geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.